بدین وسیله دریافت فرم ثبت نام شما در $typeinscription تأیید می شود. سپاسگذاریم.


ما اطّلاعات ذیل را دریافت نمودیم:


نام: $nom

نام خانوادگی: $prenom

پیک الکترونیکی: $email


دانشگاه: $affiliation

برنامه دلخواه: $typeinscription

تاریخ ورود: $datearrivee

آخرین روز اقامت: $datedepart

آیا شما مایل به تشریک خوابگاه خود با شرکت کننده دیگری می باشید؟: $partage

نام شرکت کننده مرجّح: $nompersonne

نظرات:

$commentaire


آرزومند دیدار شما در لیون هستیم!
با بهترین آرزوها، تنظیم کنندگان کارگاه. "; $adresse="logicum@math.univ-lyon1.fr"; $from1 = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $from1 .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $from1 .= "From: Logicum "; $from="From: $nom <$email>"; if (mail($adresse,"Inscription de $nom $prenom",$texte,$from)) { echo("ثبت نام موفًقیًت آمیز بود. سپاسگذاریم.

"); if (mail($email,"Inscription à $typeinscription", $texte1, $from1)) echo("در عرض چند لحظه پیام تأییدیة ثبت نام را دریافت خواهید کرد.


برای بازگشت به صفحه اصلی لطفاً اینجا را کلیک کنید.
"); else echo("پیک الکترونیگی نادرست می باشد.

"); } else { echo("به دلیل مشکلات فنّی فرم ثبت نام فرستاده نشد.


با ما تماس حاصل فرمایید."); } ?>