| عربية | Català | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | Türkçe |


|
صفحه اصلی
|
ثبت نام
|
شرکت کنندگان
|
یافتن ما
| |
کارگاه مدنت

لیون، 15 تا 21 ژوئن 2006 (معادل 25 تا 31 خرداد 1385 هجری شمسی)
روز ورود: پنج شنبه 15 ژوئن
شروع دوره: صبح روز جمعه 16 ژوئن (26 خرداد)
آخرین روز: بعد از ظهر روز چهارشنبه 21 ژوئن (26 خرداد)

لگیکم لوکدوننزیز

لیون، 22 تا 24 ژوئن 2006 (معادل 1 تا 3 تیر ماه 1385 هجری شمسی)
روز ورود: پنج چهار شنبه 21 ژوئن
اوّلین سخنرانی: پنج شنبه 22 ژوئن (1 تیر)
آخرین سخنرانی: بعد از ظهر روز شنبه 24 ژوئن (3 تیر)Institut Camille Jordan
Bâtiment Braconnier (Site de la Doua)
Université Claude Bernard Lyon 1
43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex
فرانسه