| عربية | Català | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | Türkçe |


|
صفحه اصلی
|
ثبت نام
|
شرکت کنندگان
|
یافتن ما
| |

Modnet کارگاه

لیون، 15 تا 21 ژوئن 2006 (معادل 25 تا 31 خرداد 1385 هجری شمسی)
Institut Camille Jordan
Bâtiment Braconnier (Site de la Doua)
Université Claude Bernard Lyon 1
43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex
فرانسه

برنامه آموزشی

Pascal Koiran
پیچیدگی جبری
Frank Wagner
سادگی
Martin Ziegler
آمیختگیهای هروشفسکی